8J1RL Log...Jul.2017

388 ZS1AGF 17/07/08 14 JT65
389 VK6JV 17/07/13 14 CW
390 JH9AUB 17/07/13 14 CW
391 JA6CBG 17/07/13 14 CW
392 JA7MBT 17/07/13 14 CW
393 JA2ORW 17/07/13 14 CW
394 JA7BZU 17/07/13 14 CW
395 JF3BHV 17/07/13 14 CW
396 JA0EKI 17/07/13 14 CW
397 JA1LAS 17/07/13 14 CW
398 JO7RLF 17/07/13 14 CW
399 JA1KXT 17/07/13 14 CW
400 JA0EME 17/07/13 14 CW
401 JF8QNF 17/07/13 14 CW
402 JF3BUV 17/07/13 14 CW
403 JA4TEG 17/07/13 14 CW
404 JA7XBA 17/07/13 14 CW
405 R0XA 17/07/13 14 CW
406 JH0OXS 17/07/13 14 CW
407 JA5TX 17/07/13 14 CW
408 JF7XKY 17/07/13 14 CW
409 JL1EDB 17/07/13 14 CW
410 JA5WIO 17/07/15 14 CW
411 UR5AF 17/07/15 14 CW
412 ZS6OB 17/07/16 14 JT65
413 ZS6JHG 17/07/30 14 JT65
414 JA1OGM 17/07/31 14 SSB
415 JH0ESK 17/07/31 14 SSB
416 JH7CVM 17/07/31 14 SSB
417 JA8EJZ 17/07/31 14 SSB
418 JE1FQV 17/07/31 14 SSB
419 JA1NFQ 17/07/31 14 SSB
420 JA4OK 17/07/31 14 SSB
421 JA0PE 17/07/31 14 SSB
422 JA9WQ 17/07/31 14 SSB
423 JK1QHK 17/07/31 14 SSB
424 JH8FIH 17/07/31 14 SSB
425 JL2KEQ 17/07/31 14 SSB


by JG2MLI | 2017-07-13 17:25 | 8J1RL Log...Jul.2017
<< 8J1RL Log...Aug... 8J1RL Log...Jun... >>